Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polsko-Niemiecka Współpraca - Oder Hackathon 2021 Hackathon Odra

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKO-NIEMIECKA W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROJEKTU „Hackhaton Partnerstwa Odry – razem innowacyjni przeciwko pandemii”

Międzynarodowa współpraca regionalna Województwa Wielkopolskiego

Międzynarodowa współpraca regionalna oraz transgraniczna stanowi istotny element rozwoju regionalnego kraju i jest ważną częścią polityki zagranicznej państwa. Jest również elementem procesu integracji europejskiej, skutecznym narzędziem umacniania dobrych relacji sąsiedzkich między krajami, zapewnienia partnerskiej współpracy i zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz, co ważne, eliminowania stereotypów we wzajemnym postrzeganiu.
Wraz z zapoczątkowaną w 1989r. transformacją ustrojową w Polsce, nastąpił wzrost znaczenia kontaktów zagranicznych w działalności różnych instytucji publicznych. Nowe ramy prawne funkcjonowania organów władzy państwowej umożliwiły nawiązywanie kontaktów międzynarodowych przez terenowe organy administracji rządowej oraz samorządy, co pozwoliło na realizację wielu projektów i zamierzeń inicjowanych na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Reformy Administracji Publicznej. Reforma 1999r. stworzyła nowa sytuację formalną 
i funkcjonalną w zakresie współpracy z zagranicą przyznając kompetencje wykonawcze do prowadzenia współpracy Marszałkowi Województwa na podstawie uchwalanych przez Sejmik Województwa „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”.
Wśród priorytetowych kierunków współpracy międzyregionalnej Wielkopolski https://www.umww.pl/regiony-partnerskie, ważne miejsce zajmuje współpraca z Republiką Federalną Niemiec. Podpisany 17 czerwca 1991 roku TRAKTAT O DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI (17.06.1991), którego jubileusz 30-lecia w tym roku obchodzimy, dał impuls do rozwinięcia polsko-niemieckiej współpracy podmiotów różnych szczebli. Wśród nich znaczącym elementem stały się partnerstwa polsko-niemieckie na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym.
Również dla Województwa Wielkopolskiego, dokument ten stał się podstawą do budowania strategicznej współpracy partnerskiej z krajami związkowymi w Niemczech, zaś dla wielkopolskich miast, gmin i powiatów – otwierał szerokie możliwości wymiany samorządowej.


Współpraca Wielkopolski z Brandenburgią

Łączące nas od ponad 17 lat partnerstwo z Brandeburgią zaowocowało wieloma ważnymi projektami zarówno w formacie dwustronnym, jak i wielostronnych relacji w formacie inicjatywy pod nazwą Partnerstwo Odry.
Wśród konglomeratu obszarów działań określonych przez Wspólną deklarację o współpracy między Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec), podpisaną 25 kwietnia 2003r. na przestrzeni lat, obszarami najczęściej realizowanymi w ramach bieżącej współpracy stały się:
  • Współpraca w zakresie sportu, edukacji i młodzieży, która opiera się na podpisywanych co 4 lata Planach Działania (wymiana szkół; współpraca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; współpraca instytucjonalna z Urzędem Marszałkowskim, organizacja stoisk i udział na targach Edukacyjnych w Poznaniu; wymiana stażystów/ urzędników pomiędzy administracjami obu krajów; spotkania nauczycieli);
  • W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, współpraca opiera się również na planach działania, przyjmowanych w formie roboczej. Wspólne działania w zakresie gospodarki rolnej i żywnościowej dotyczą: promocji produktów regionalnych, współpraca ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich, w ramach  funduszy Unii Europejskiej, wymiany praktykantów, doroczny udział na Tarach Gruene Woche w Berlinie; w 2018r. udział Brandenburgii na tarach Smaki Regionów w Poznaniu; wymiana stażowa urzędników w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, realizacja wspólnych projektów, spotkań, warsztatów i seminariów specjalistycznych. W zakresie ochrony środowiska (rekultywacja obszarów pokopalnianych; współpraca instytucjonalna; staże środowiskowe wielkopolskich urzędników w Brandenburgii; współpraca z RDOś oraz z Wielkopolskimi Parkami Krajobrazowymi w zakresie gatunków chronionych; realizacja wspólnych projektów ze środków UE);
  • Planowanie przestrzenne (realizowane wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego)
  • Nauka, badania i kulturę przy szczególnym uwzględnieniu współpracy szkół wyższych, dalszego kształtowania wspólnego projektu „Collegium “Polonicum” oraz współpracy partnerów z obszarów kultury i sztuki;
  • Inicjatywy proponowane do realizacji oraz współpraca z Biurem Pełnomocnika Brandenburgii do współpracy z Wielkopolską: Stowarzyszeniem Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz.


Współpraca w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry

Ważnym formatem współpracy Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgią jest współpraca wielostronna w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry.
Partnerstwo-Odra (Partnerstwo Odry), to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna skupiającą zachodnie województwa Rzeczpospolitej Polskiej: Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie oraz Wielkopolskie (do którego Wielkopolska jako jedyny region nie leżący nad Odrą został również zaproszony), a także wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec: Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie oraz Saksonię. Do współpracy zaproszono zarówno organy administracji samorządowej jak i rządowej oraz największe miasta z obszaru wspomnianych. Współpraca w ramach Partnerstwa Odry jest forum dialogu przedstawicieli polskich 
i niemieckich regionów. Służy określeniu i uruchomieniu potencjału intelektualnego, gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego na wspomnianym obszarze.
Wśród tematów rozwijanych przez Wielkopolskę w ramach Partnerstwa Odry, najbardziej aktywne są:
- transport kolejowy
- turystyka
W 2021r. powstała inicjatywa stworzenia także zespołu ds. zdrowia i kwestii medycznych.

Obrazek

Pomimo budowy długoletnich dobrych relacji polsko-niemieckich, pandemia COVID-19 spowodowała liczne ograniczenia w tej współpracy i w funkcjonowaniu życia w obszarach nadgranicznych. Również w formacie współpracy międzyregionalnej, dostrzec można było pewne dysfunkcje oraz nowe wyzwania do pokonania w krótkim czasie.

To skłoniło Samorząd Województwa do złożenia projektu w konkursie MSZ „Dyplomacja Publiczna” na realizację projektu „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” (projekt uzyskał dofinansowanie), którego celem jest wytworzenie dwóch konkretnych, acz prostych do wdrożenia - innowacji, które usprawnią życie mieszkańcom Wielkopolski oraz obszaru tzw. nadodrzańskiego obszaru przygranicznego.Jubileusz 30-lecia „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”


W tym roku, 17 czerwca br. obchodzimy 30.rocznicę podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”.

Jedną z najlepszych zdobyczy Traktatu, stała się niewątpliwie wspaniale rozwijająca się wymiana młodzieży, współpraca organizacji pozarządowych, fundacji oraz instytucjonalna współpraca edukacyjna, naukowa, badawcza, biznesowa i wiele innych. Dziś jej kreatywną egzemplifikacją jest projekt „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY”, do udziału w którym z przyjemnością Państwa zapraszamy.

Z okazji Jubileuszu 30.lecia Traktatu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, skierował do uczestników „HAKATHONU PARTNERSTWA ODRY” oraz do wszystkich Partnerów inicjatywy Partnerstwo Odry pismo okolicznościowe, a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Szymon Szynkowski vel Sęk, a także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, Ministra Finansów i ds. Europejskich Brandenburgii Pani Katrin Lange oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski jako partner projektu „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” - nagrali specjalne przesłanie video.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami.


List okolicznościowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka z okazji 30-lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy


Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak

Katrin Lange Minister Finansów i ds. Europejskich Brandenburgii

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski